Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok, hivatalos dokumentumok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

6782 Mórahalom, Röszkei út 2.
Tel: 62/281-441
morahalomkonyvtar[at]gmail[dot]com

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház SZMSZ-e

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2024

Az intézmény gazdasági szervezeti feladatait Munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el, a feladatellátásra megbízott munkavállalók munkaköri leírása szerint.

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Berta Gyuláné igazgató

62/281-441
morahalomkonyvtar[at]gmail[dot]com

Tóthné Klamik Gyöngyi – az intézmény gazdasági szervezeti feladatait ellátó Mórahalom város polgármesteri hivatalának Költségvetési és Adóosztály vezetője

62/281-022
klamik.gyongyi[at]morahalom[dot]hu

4.

Ügyfélfogadási rend

Nyitva tartás:

Hétfő ZÁRVA

Kedd: 8:00-17:00

Szerda: 8:00-18:00

Csütörtök: 13:00-17:00

Péntek: 8:00-17:00

Szombat: 8:00-12:00

Vasárnap: ZÁRVA

5.

Testületi szerv esetén Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns.

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns.

9.

Intézmények adatai (óvoda, könyvtár, fürdő) székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 2.

Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

Alapító határozat: 197/1992. /X.1./ képviselőtestületi határozat

Létrehozásának éve: 1954

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okirata elérhető a https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).

Működési engedély: a nyilvános könyvtárak jegyzéke letölthető az alábbi hivatkozásról: https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Mórahalom Városi Önkormányzat

Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Telefonszám: 06-62/281-022

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.morahalom.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A könyvtári munkára vonatkozó jogszabályok – forrás: Könyvtári Intézet 

 SZMSZ 2024

Könyvtárhasználati szabályzat (pdf)

Házirend (pdf)

 SZOLGÁLTATÁSI Jegyzek

 Gyűjtőköri szabályzat (pdf)

Panaszkezelési szabályzat (pdf)

A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje (pdf)

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje (pdf)

A könyvtár adatkezelési tájékoztatója (pdf)

Beiratkozási lap (pdf)

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns.

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns.

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns.

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Könyvtárhasználati szabályzat (pdf)

Házirend (pdf)

SZOLGÁLTATÁSI jegyzek

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei (vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)

Adatbázis neve: CSMK

A Corvina integrált könyvtári rendszer OPAC felülete.

Az adatkezelés célja: könyvtári dokumentum-nyilvántartás, olvasó- és kölcsönzés-nyilvántartás

Jogalapja: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Időtartama: folyamatos

Érintettek köre: dokumentum-nyilvántartás, olvasó- és kölcsönzés-nyilvántartás

A könyvtár adatkezelési tájékoztatója (pdf)

Beiratkozási lap (pdf)

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns.

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns.

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A https://konyvtar.morahalom.hu oldalon a Hírek menüpontban.

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns.

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

-

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje (pdf)

A könyvtár adatkezelési tájékoztatója (pdf)

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A 2017. évre vonatkozó kulturális statisztika (pdf)
A 2018. évre vonatkozó kulturális statisztika (pdf)
A 2019. évre vonatkozó kulturális statisztika (pdf)
A 2020. évre vonatkozó kulturális statisztika (pdf)
A 2021. évre vonatkozó kulturális statisztika (pdf)

A 2022. évre vonatkozó kulturális statisztika (pdf)

Letöltés 202022

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló 388/2017.(XII.13.) Korm. rendelet alapján az adatgyűjtő az Országos Széchenyi Könyvtár, az adatgyűjtés felülete:

https://kultstat.oszk.hu

NAIH adatlap, 2023. évi jelentés

 Letöltés 20eves_jelentes_2023_4854

16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A könyvtár stratégiai terve (pdf)
Beszámolók:
Beszámoló a 2022. évi tevékenységről (pdf)

Beszámoló a 2021. évi tevékenységről (pdf)
Beszámoló a 2020. évi tevékenységről (pdf)
Beszámoló a 2019. évi tevékenységről (pdf)
Beszámoló a 2018. évi tevékenységről (pdf)
Beszámoló a 2017. évi tevékenységről (pdf)

Munkatervek:
A 2023. évre vonatkozó munkaterv (pdf)
A 2022. évre vonatkozó munkaterv (pdf)
A 2021. évre vonatkozó munkaterv (pdf)
A 2020. évre vonatkozó munkaterv (pdf)
A 2019. évre vonatkozó munkaterv (pdf)
A 2018. évre vonatkozó munkaterv (pdf)

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Gyűjtőköri szabályzat (pdf)

Állomány-feltárási szabályzat 

Letöltés 20allomanyfeltarasi

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

-

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

-

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

-

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

-

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

-

III. Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

2023 évre vonatkozóan

  • 5 fő

  • 714.944, -Ft bér + 3.005.968, -Ft járulék + 480.000, -Ft cafeteria

  • 613.400, -Ft bér + 729.742, -Ft járulék + 96.000, -Ft cafeteria

  • Cafeteria 384.000, -Ft

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény

szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

-

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a

szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati

kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen

egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó

szerződések

-

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött

szerződésekről)

 

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS:

Minősített könyvtári cím elnyerésére benyújtott szakmai beszámoló:

Szakmai beszámoló Morahalom

 

Minőségpolitikai nyilatkozat:

Minőségpolitikai nyilatkozat